Search

Reformski paket: Peti sastanak Radne skupine Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije

Danas je u Posušju u Službi za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije održan peti sastanak Radne skupine za provedbu novog modela rada. Tokom sastanka fokus je bio na primjeni novih procedura za što su stvoreni i infrastukturni preduslovi u Podružnici Posušje koja će tokom narednog mjeseca početi sa radom u obnovljenim prostorijama. Pored prilagodbe prostora, u kojem će biti moguće brže i kvalitetnije obavljati adminsitrativne usluge, ali prije svega savjetodavne u radu sa nezaposlenima, u cilju primjene novog modela rada usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistemtizaciji radnih mjesta koji je u potpunosti prilagođen Uputstvu za rad podružnica, odnsono primjeni novih metoda rada – razdvojene su evidentičarske od savjetodavne uloge, te svaka podružnica ima voditelja, savjetodavca i evidentičara.

Također je tokom sastanka bili govora o analizi/istraživanju nivoa zdovoljstva nezaposlenih u ovoj Podružnici koje je pokazalo da korisnici usluga koriste i prepoznaju uglavnom administrativne usluge Službe poput korištenja zdravstvenog osgiguranja i novčanih naknada, dok savjetodavnu i posredničku ulogu niti poznaju,  niti koriste iako se zapravo radi o najvažnijem aspektu u radu JSZ-a. 

Bila je ovo prilika da se razgovara i o razvoju ljudskih resursa te o pripremama za Uvodnu obuku – Nivo 1, za novouposlene zaposlenike  ove službe, a detaljan plan obuka će biti razvijen na temelju provedene TNA analize i kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese. 

Druge objave u kategoriji