Search

Reformski paket: Unapređenje ljudskih resursa u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta

Razvoj ljudskih resursa je od ključnog značaja za efikasnost svake institucije, a od naročite je važnosti u slučaju reforme koja se provodi u Javnim službama/Zavodima za zapošljavanje u BiH. Danas je u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH započela dvodnevna obuka za primjenu novog modela rada u cilju informisanja i unapređenja vještina zaposlenika kako bi oni bili spremni za njegovu primjenu nakon što Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta započne sa radom u novim prostorijama. 

U toku je izrada i usvajanje Plana obuka prema provedenoj TNA i definisanim ciljevima Zavoda kako bi se na kvalitetan način provele obuke tokom 2018.godine te po prvi put strateški i sistemski postavili ciljevi u odnosu na oblast ljudskih resursa. 

“Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama”.  
 

Druge objave u kategoriji