Search

Sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje – efikasnost aktivnih mjera za zapošljavanje i specijalističke obuke

Danas je u Federalnom zavodu za zapošljavanje održan sastanak predstavnika Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i sektora za posredovanje FZZZ na temu efikasnosti aktivnih mjera za zapošljavanje ali i formulacije odnosno kreiranje koncepta implementacije finansijskih poticaja za zapošljavanje nezaposlenih u nepovoljnom položaju dok je tokom sastanka tretirana i tema specijalističkih obuka za savjetodavce čiji se nastavak očekuje u oktobru tekuće godine. 

Naime, na današnjem sastanku cilj je bio razmotriti mogućnosti i opcije koje bi doprinijele kreiranju efikasnijih aktivnih mjera za zapošljavanje odnosno uspostave finansijskih poticaja kao dugoročne intervencije na tržištu rada koja bi u konačnici omogućila brzu integraciju nezaposlenih na TR. 

Razgovaralo se i o mogućnostima promjene pristupa u implementaciji subvencija a sa ciljem povećanja efikasnosti istih i postizanja konkretnijih rezultata. 

Jedna od tema bile su i specijalističke obuke odnosno formuliranje sadržaja istih – ciljeva i ishoda učenja – na način kakav bi garantovao maksimalnu uspješnost istih. 

Druge objave u kategoriji