Search

Sastanak voditelja Klubova za traženje posla

Danas se u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održava sastanak voditelja Klubova za traženje posla sa ciljem analize dosadašnjih rezultata i aktivnosti u tekućoj godini i predstavljanju novih alata i mehanizama za rad sa grupama nezaposlenih. 

Sastanku prisustvuju predstavnici sljedećih kantonalnih službi za zapošljavanje:Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, BPK Goražde,  SBK/KSB Travnik, Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije odnosno službe koje provode aktivnu mjeru Klub za traženje posla. U tekućoj godini Klubovi u Federaciji BiH su uključili 860 nezaposlenih osoba od čega se 219 zaposlilo.

Imajući u vidu nekoliko izazova u funkcionisanju Klubova za traženje posla u FBIH, Federalni zavod za zapošljavanje i Projekat YEP nastoje da detaljnijim monitoringom i konsultacijama sa voditeljima doprinesu sveopćoj boljoj implementaciji ove aktivne mjere.

 

Specifični ciljevi sastanka podrazumijevaju i uvođenje kraćih radionica, analiza dosadašnjih modula i predstavljanje nacrta Radne sveske za učesnike Kluba. 

Jedan od sveopćih ciljeva aktivnosti poput ove svakako jeste i jačanje mreže Klubova za traženje posla i pružanje adekvatne pomoći voditeljima u implementaciji ove aktivnosti, ali i širenje ove prakse putem jačanja internih kapaciteta službi.

U tom smislu, danas su certicirani savjetodavci Službe za zapošljavanje BPK Goražde, a nakon uspješno samostalno realizovane KTP obuke sa nezaposlenima. Za voditelja Kluba za traženje posla certificirana je Anida Borovina.

Druge objave u kategoriji