Search

Situaciona analiza u biroima za zapošljavanje općina Bosanski Petrovac i Ključ

U sklopu izrade situacione analize za JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, koja je započela jučerašnjom posjetom centrali službe, danas je ekspertni tim Projekta zapošljavanja mladih – YEP koji se implementira uz podršku Ambasade Švajcarske, posjetio biroe za zapošljavanje Bosanski Petrovac i Ključ. 

Situaciona analiza se izrađuje na temelju analize dokumentacije službe, programa rada i ostalih relevantnih strateških dokumenata, dok su drugi ključni segment terenske posjete putem kojih se vrše i struktuirani intervjui sa uposlenicima pojedinačnih biroa, te se tokom posjeta takođe vrše analize radnih mjesta. 

Tako je, sa ciljem utvrđivanja konkretnog stanja biroa koji pripadaju JU Služba za zapošljavanje USK, ekspertni tim Projekta zapošljavanja mladih trenutno u posjeti općinskim biroima Bosanski Petrovac i birou Ključ.

Općinski biro Bosanski Petrovac

U birou Bosanski Petrovac tim projekta YEP razgovarao je sa rukovoditeljicom biroa, gđom. Indirom Jukić, o stanju, infrastrukturnim i programskim preprekama sa kojima sa biro u svom radu susreće. Biro Bosanski Petrovac broji samo jednog uposlenika/cu, pomenutu rukovoditeljicu biroa. Općinu karakteriše cjelokupno loša socio-ekonomska slika dok ovakvoj situaciji uveliko doprinosi i trend iseljavanja populacije, naročito mladih ljudi. 

Općinski biro Ključ 

Slična situacija, kada je posrijedi socio-ekonomska slika, je i u Općini Ključ. Novija pozitivnija priča, koja je svakako vrijedna spomena je otvaranje pogona Prevent Grupacije, koja je zaposlilo ljude a posredstvom biroa. 

Kreiranjem jasne slike stanja u kojem se biroi nalaze, što je i cilj terenskih posjeta, a u kontekstu infrastrukture kao i programa rada, omogućit će jasne smjernice za budući razvoj. 

Druge objave u kategoriji