Search

Unapređenje aktivne politike zapošljavanja kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje

Javne službe za zapošljavanje su prije svega javne institucije zadužene za implementaciju politika na tržištu rada, sa posebnim akcentom na upravljanje promjenama i neravnotežama koje se javljaju. Kako bi se taj kompleksni zadatak ispunio, službe bi trebale stalno preispitivati postavljene ciljeve i usluge koje pružaju.
Upravo koncept lokalnih partnerstava za zapošljavanje se nudi kao jedno od rješenja za nesihronizovan pristup različitih institucija i prilično visok nivo zbunjenosti kod krajnjih korisnika radi kojih bi se mogućnosti na tržištu rada trebale implementirati.

Model saradnje sa lokalnim zajednicama i Zavodom za zapošljavanje na provedbi Akcionog plana zapošljavanja Republike Srpske, prije svega a zatim i lokalnih akcionih planova zapošljavanja je bio tema današnjeg sastanka sa menadžmentom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Imajući u vidu strateško opredjeljenje Zavoda za zapošljavanje u narednom periodu uz tehničku podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) radit će se na pilotiranju novog modela saradnje koji bi u konačnici trebao rezultirati institucionalnoj integraciji različitih mjera na tržištu rada.

Druge objave u kategoriji