Search

Vlada Tuzlanskog kantona za ravnopravnu podjelu javnih prihoda u Federaciji BiH

Ravnopravnija raspodjela javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima cilj je Inicijative za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona. Navedena Inicijativa će se uputiti nadležnim Federalnim organima, zastupnicima u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona, kao i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Uz ovu Inicijativu, Vlada će dostaviti i više inicijativaresornih kantonalnih ministarstva za izmjene i dopune propisa donesenih od strane Federacije BiH koji predstavljaju smetnju ili usporavaju razvoj poduzetništva i investicija. Krajnji cilj je stvaranje povoljnijeg ambijenta za podršku zapošljavanja i otklanjanja prepreka u oblasti razvoja poduzetništva te potpunije primjene zakonskih propisa.

Naime, Zakon o pripadnosti javnih prihoda na teritoriji Federacije BiH je od svog usvajanja diskriminirajući, nepravedan i štetan po građane Tuzlanskog kantona, jer je utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u Federaciji BiH sadrži ponder koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo i iznosi 2, za Bosansko-podrinjski kanton 1,8, za Posavski kanton 1,5 i za Kanton 10 1,1. Korištenje pondera po Tuzlanski i druge kantone za koje nisu dodijeljeni ponderi, za rezultat imaju, da prema projekcijama za 2015. godinu, Kantonu Sarajevo sa 442.669 stanovnika pripada 355 miliona KM odnosno 802 KM po stanovniku, dok našem, najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH, sa 498.911 stanovnika pripada 203,2 miliona KM odnosno 407 KM po stanovniku.

Ukoliko se navedeni ponderi ne bi primjenjivali za 2015. godinu od 1.201.269.009 KM projiciranih ukupnih prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuju kantonima, Tuzlanskom kantonu bi pripalo 244,6 miliona KM, umjesto 203,2 miliona KM, što je za 41,5 miliona KM više, odnosno za 83 KM više po stanovniku Tuzlanskog kantona.

Tokom prethodnih devet godina primjene Zakona (2006.-2014.) Tuzlanski kanton je oštećen za oko 300 miliona KM javnih prihoda Federacije BiH. Da su uplaćeni u Budžet Tuzlanskog kantona, ova sredstva bi bila dovoljna za pokriće ukupnog kumuliranog deficita, a ostatak od cca. 165 miliona mogao je biti iskorišten za razvoj. Nesumnjivo da bi sve ovo za poslijedicu imalo znatno manji broj nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu.

Ovo su samo neki od glavnih implikacija diskriminirajuće primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, zbog čega je Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala i usvojila navedenu Inicijativu.

Također Vlada Tuzlanskog kantona značajnu podršku za realizaciju ove inicijative očekuje od medija, zastupnika u Parlamentu Federacije BiH sa područja Tuzlanskog kantona i predstavnika drugih kantona koji su, također, oštećeni navedenim načinom raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza.

Ignorisanje i neeusvajanje pokrenute Inicijative, s druge strane, značilo bi produžavanje diskriminacije građana Tuzlanskog kantona, nastavak ekonomskog porobljavanja, a nedostatak sredstava u Budžetu TK nužno bi doveo do potrebe smanjenja svih rashoda uključujući i smanjenje plaća i naknada troškova zaposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi u procentima većim od 10%, a što može biti razlog novih masovnih štrajkova i protesta lica koja platu primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Druge objave u kategoriji