Search

YEP radni materijal: Praktični priručnik za monitoring i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada

YEP objavljuje i 12 radni materijal vezan za monitoring i evaluaciju aktivnih mjera na tržištu rada. Ovaj dokument je praktični Priručnik za monitoring i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada koji je nastao u okviru Projekta zapošljavanja mladih. Predviđeno je da priručnik pomogne svima (i administratorima i onima koji budu radili na projektima) koji se bave ili će se baviti kreiranjem i primjenom aktivnih mjera tržišta rada u BiH, bez obzira da li imaju prethodno iskustvo u radu na monitoringu i evaluaciji.

Priručnik opisuje standardne pristupe monitoringu i evaluaciji koji se koriste u mnogim zemljama, i povezuje ih sa analizom tržišta rada u BiH. Tako su konkretni koraci o monitoringu projekata i programa istaknuti, kao i za evaluaciju projekta.

Ovaj dokument je ojačan:

  • davanjem tipičnih primjera (oni su osjenčeni i pisani su italikom)
  • studijama slučaja.

Priručnik ne bi trebalo shvatiti kao sveobuhvatan udžbenik. Više ga treba posmatrati kao praktično sredstvo koje sadrži prijedloge u vezi metoda, prakse i proizvoda, koje je u drugim zemljama bilo od pomoći za procjenu napretka ka željenom cilju – efikasnom i inkluzivnom tržištu rada.

Monitoring (praćenje) i evaluacija u ovom priručniku odnose se na sistematsku procjenu učinka javno finansiranih programa i projekata koji su usmjereni na poboljšanje pristupa tržištu rada u BiH.1 Da bi se istakli rezultati i ishodi finansiranih programa potreban je jak i koherentan okvir evaluacije i monitoringa koji promoviše mjerenje učenja i učinka. Monitoring i evaluacija su stoga ključni elementi za uspjeh strateških inicijativa kao što su Nacionalna strategija zapošljavanja. Isto tako, od ključnog su značaja za uspješnu nadgradnju Nacionalne strategije na lokalnom i regionalnom nivou. Bez monitoringa i evaluacije ne može se procjeniti da li su postignuti ciljevi, da li je došlo do napretka, da li se može tvrditi da je postignut uspjeh, ili da li su potrebna poboljšanja ili promjene.

Zajednička tačka monitoringa i evaluacije je da se i jedno i drugo bave prikupljanjem, analizom i korištenjem informacija kako bi se podržalo donošenje odluka potkrijepljeno informacijama i pomoglo unapređenje buduće politike i prakse. Razlika između monitoringa i evaluacije se najbolje vidi u smislu ko je odgovoran, kada se odigravaju, zašto se sprovode i nivo fokusa koji se koristi (u skladu sa hijerarhijom ciljeva o kojima se odlučuje na početku konkretnog projekta, programa ili mjere).

Dokument možeze preuzeti ovdje.

Druge objave u kategoriji