Search

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske: Coaching na radnom mjestu kao metod za unapređenje usluga za nezaposlene

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu provedbe Reformskog paketa provodi obuke za zaposlenike sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad prema novom modelu, ali i prepoznaje potrebu za drugačijim pristupom kao što je coaching na radnom mjestu.

Savremena istraživanja i praksa prepoznaju coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala. Ova metoda omogućava da se produbi profesionalni i osobni razvoj zaposlenika u cilju efikasnijeg rješavanja problema sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i daju objektivne preporuke šta je to neophodno unaprijediti kako bi se postizali bolji rezultati i ukupni ciljevi organizacije.

Zaposlenici Biroa Banja Luka pri Filijali Banja Luka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske su danas u prilici da dobiju coaching podršku tima Projekta zapošljavanja mladih u odnosu na alate i vještine kada je u pitanju proces informiranja što je prvi korak koji vodi ka trijaži i uključivanju nezaposlenih lica u proces grupnog ili individualnog savjetovanja. Pravilno informisanje je od naročite važnosti prije svega da bi nezaposlena lica bila upoznata o svojim pravima i obavezama, ali je sa aspekta svake službe važno da postoji razumijevanje koje su to usluge koje nezaposleni mogu dobiti bilo da je riječ o pravima po osnovu statusa nezaposlenosti ili podrške u procesu traženja zaposlenja. Nadalje pružena je podrška i u odnosu na ostale savjetodavne procese kao što je izrada Indvidualnog plana zapošljavanja.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) će uz podršku Vlade Švicarske, slijedom rezultata TNA, nalaza koji će biti rezultat coaching posjeta i u skladu sa ciljevima Strategije zapošljavanja Republike Srpske izraditi plan obuka za unapređenje ljudskih resursa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a sve sa ciljem da se postignu institucionalni ciljevi Zavoda, a to su kvalitetnije usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. 

 

Druge objave u kategoriji