Search

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – uvođenje IT aplikacije u cilju unapređenja savjetodavnih procesa

Vlada Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) pruža podršku Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u unapređnju rada naročito kada je u pitanju jačanje savjetodavnih kapaciteta što podrazumijeva i obuke za zaposlenike, ali i uvođenje savjetodavnih alata  i IT riješenja kojima će se pojednostaviti aktivnosti koje savjetodavci provode sa nezaposlenima.

Danas je u ZZZRS održana prezentacija buduće IT aplikacije kojom će se pojednostaviti praćenje savjetodavnog rada i kojom će biti omogućeno da se sve informacije koje se odnose na rad sa nazaposlenim licima nađu na jednoj bazi podataka i što je od naročite važnosti ova aplikacija će omogućiti potpunu integraciju Individualnog plana zapošljavanja.  Ovo će omogućiti kontinuirani uvid u broj i kvalitetu izrađenih IPZ-a, ali će uveliko biti olakšan i rad savjetodavaca. Novo riješenje na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za nezaposlena lica: lični karton nezaposlene osobe (LKR), kalendar javljanja, savjetodavni proces i IPZ. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka  sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogrešaka kod unosa. 

Nakon što sadržaj i funcionalnosti aplikacije budu finalizirane planirana je obuke za zaposlenike sa fokusom na savjetodavce kako bi se oni ospospobili za njeno korištenje.

Druge objave u kategoriji